കളി കിട്ടുന്നില്ലെ? കാരണം

 നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ആണ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും VPN ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. വി പി എൻ ഉപയോഗം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമ വിരുദ്ധം ആണ്. …

Read more